Display #
Title Author Hits
Air embolie admin 238
Anémie admin 234
Anémie krev, což vede k anémii krev admin 179
Anémie nebo onemocnění krve nedokrivya admin 207
Anémie onemocnění u těhotných žen admin 237
Ateroskleróza Clinic, klasifikace, léčba admin 237
Bílé krvinky v krvi zvýšil admin 223
Časté krvácení z nosní dutiny admin 150
Česnek chrání před mrtvicí a srdeční infarkt rakoviny admin 219
Cévní mozková příhoda - Příznaky admin 209
Cholesterol spory admin 174
Cholesterolu plakety, příznaky a léčba plaku admin 291
Chronické onemocnění aterosklerózy práva admin 191
Coagulogram - přepis admin 200
Diagnóza hypertenze admin 151
Diastolický krevní tlak u lidí admin 507
Disekce aorty v těle admin 136
Druhy krevního tlaku admin 238
Důvody pro vysoký krevní tlak admin 197
Hemofilie - léčba, příčiny, příznaky hemofilie admin 258
Hurt žíly na rukou admin 176
Hypertenze - diagnostika, příznaky a léčba admin 170
Hypertenze ošetření, míra příznaků, stádia admin 252
Hypotonie onemocnění u mladých žen admin 162
Injekce křečové žíly admin 177
Jak nebezpečné mozková ateroskleróza mozek admin 132
Jednoduché způsoby, jak snižovat tlak admin 136
Kalcifikace aorty, aortální chlopně, cévy - léčba, příčiny admin 2581
Kardiogenní šok - první pomoc, příznaky, příčiny admin 236
Křečové žíly admin 220
Křečové žíly - léčba, stupeň, etapa, symptomy admin 278
Křečové žíly a příčiny admin 239
Křečové žíly práva admin 212
Laktátová acidóza - Příznaky admin 360
Léčba hypertenze admin 149
Léčba srážení krve admin 175
Leukémie - Příznaky admin 158
Leukocytóza - Příčiny admin 836
Leukopenie - Příznaky admin 201
Lidský nemoc hypertenze admin 190
Mikrocirkulace a kapilár v lidském těle admin 231
Mozková ateroskleróza - Příznaky admin 171
Mozková ischemie - Příznaky admin 266
Narušení chuti je známkou anémie admin 297
Následky cévní mozkovou příhodu admin 212
Nebezpečná nemoc křečové nohy admin 143
Nedostatek hemoglobinu v těle admin 203
Nedostatek kyanokobalaminu je příčinou anémie admin 249
Nemoc a zdvih zdraví žen admin 132
Nemoci den-slepota nebo šeroslepost admin 225
Neurocirculatory dystonie admin 193
Nízká hemoglobin - Příznaky admin 210
Nízká hemoglobin - Příznaky admin 132
Nízké hematokritu, příčiny a léčba nízkým hematokritu admin 1060
Nízký krevní tlak muž admin 460
Nižší cholesterol použitím lidových prostředků admin 227
Normální ESR v krvi žen a mužů sazby ESR admin 403
Normální hemoglobin a důsledky změny admin 202
Normální hladina cholesterolu admin 174
Normální krevní tlak muž admin 186
Odstranění žil admin 166
Plazmaferéza krev, co to je admin 178
Plicní embolie admin 153
Plicní příznaky onemocnění tepen a nebezpečí admin 132
Portál hypertenze admin 197
Použití bylinné medicíny v léčbě hypertenze admin 216
Pravá vertebrální tepna hypoplazie admin 536
Prevence křečových onemocnění admin 187
Prevence křečových žil doma admin 141
Příčiny a příznaky anémie, anémie je nebezpečný admin 151
Příčiny anémie v kojenecké admin 213
Příčiny křečových žil admin 211
Příčiny křečových žil na nohou admin 234
Příčiny nitroočního tlaku u člověka admin 158
Příčiny sraženin v cévách admin 144
Příčiny žilky na nohách admin 182
Příznaky a léčba trombocytopenie admin 232
Příznaky anémie admin 197
Příznaky křečových žil admin 164
Příznaky křečových žil a léčby admin 151
Příznaky zánětu žil admin 137
Proč brát doplňky železa pro anémii admin 230
Průběh rehabilitaci po utrpení infarkt admin 152
Pulsní proudění v těle admin 198
Rehabilitace po mrtvici práv admin 129
Rozšíření žíly domácí léčbu admin 181
Roztržení cévy v oku dělat admin 192
Snížené hemoglobin, příčiny a charakteristiky léčby admin 347
Snížené monocyty admin 1214
Snížení červených krvinek v krvi - působí erytropeniyi admin 192
Snížení cholesterolu lidových způsoby admin 143
Stenóza carotis interna admin 158
Stenóza krční tepny admin 161
Stenting plavidel admin 139
Stroke v dospělého admin 149
Tlustý krev - příznaky admin 564
Toto onemocnění je ateroskleróza u starších pacientů admin 123
Toto onemocnění je hypertenze u lidí admin 150
Toto onemocnění je hypotyreóza u lidí admin 226
Trombocytopenie - Příznaky admin 191
Trombu v noze - Příznaky admin 177
Typy Důvody a příznaky anémie admin 261
Tyto projevy vegetativní-cévní dystonie a jeho klasifikaci admin 182
Ultrazvuk dolních končetin admin 204
Ultrazvuk krčních cév admin 187
UZDG cévy hlavy a krku admin 196
Varixy a sport admin 230
Vegetativní-cévní dystonie IRR admin 284
Vertebrální tepna hypoplazie admin 317
Vliv kávy na lidské tělo admin 222
Vliv zeleného čaje na tlak stoupá, nebo snižuje tlak zelený čaj admin 1402
Vrozené vady mozkových cév admin 206
Výzkum na lidských onemocnění hematologické admin 204
Zdálo se sraženina admin 231
Zdravotní nohy bez křečových admin 191
Žilní trombóza dolních končetin admin 134
Známky a vývoj mrtvice v těle admin 186
Známky a způsoby, jak bojovat anémie admin 215
Známky aterosklerózy v seniora admin 180
Zvýšené eozinofilů v krvi admin 524
Zvýšený tlak dělat to, co dělat při vysokém tlaku admin 192
Zvýšený tlak v mladých admin 313