Display #
Title Author Hits
Air embolie admin 259
Anémie admin 260
Anémie krev, což vede k anémii krev admin 190
Anémie nebo onemocnění krve nedokrivya admin 215
Anémie onemocnění u těhotných žen admin 247
Ateroskleróza Clinic, klasifikace, léčba admin 248
Bílé krvinky v krvi zvýšil admin 233
Časté krvácení z nosní dutiny admin 162
Česnek chrání před mrtvicí a srdeční infarkt rakoviny admin 235
Cévní mozková příhoda - Příznaky admin 216
Cholesterol spory admin 193
Cholesterolu plakety, příznaky a léčba plaku admin 303
Chronické onemocnění aterosklerózy práva admin 203
Coagulogram - přepis admin 212
Diagnóza hypertenze admin 174
Diastolický krevní tlak u lidí admin 526
Disekce aorty v těle admin 144
Druhy krevního tlaku admin 253
Důvody pro vysoký krevní tlak admin 208
Hemofilie - léčba, příčiny, příznaky hemofilie admin 271
Hurt žíly na rukou admin 189
Hypertenze - diagnostika, příznaky a léčba admin 181
Hypertenze ošetření, míra příznaků, stádia admin 261
Hypotonie onemocnění u mladých žen admin 173
Injekce křečové žíly admin 192
Jak nebezpečné mozková ateroskleróza mozek admin 144
Jednoduché způsoby, jak snižovat tlak admin 152
Kalcifikace aorty, aortální chlopně, cévy - léčba, příčiny admin 2695
Kardiogenní šok - první pomoc, příznaky, příčiny admin 246
Křečové žíly admin 233
Křečové žíly - léčba, stupeň, etapa, symptomy admin 292
Křečové žíly a příčiny admin 250
Křečové žíly práva admin 219
Laktátová acidóza - Příznaky admin 373
Léčba hypertenze admin 162
Léčba srážení krve admin 185
Leukémie - Příznaky admin 169
Leukocytóza - Příčiny admin 859
Leukopenie - Příznaky admin 215
Lidský nemoc hypertenze admin 205
Mikrocirkulace a kapilár v lidském těle admin 246
Mozková ateroskleróza - Příznaky admin 180
Mozková ischemie - Příznaky admin 280
Narušení chuti je známkou anémie admin 312
Následky cévní mozkovou příhodu admin 223
Nebezpečná nemoc křečové nohy admin 154
Nedostatek hemoglobinu v těle admin 216
Nedostatek kyanokobalaminu je příčinou anémie admin 262
Nemoc a zdvih zdraví žen admin 141
Nemoci den-slepota nebo šeroslepost admin 242
Neurocirculatory dystonie admin 204
Nízká hemoglobin - Příznaky admin 223
Nízká hemoglobin - Příznaky admin 144
Nízké hematokritu, příčiny a léčba nízkým hematokritu admin 1081
Nízký krevní tlak muž admin 482
Nižší cholesterol použitím lidových prostředků admin 237
Normální ESR v krvi žen a mužů sazby ESR admin 413
Normální hemoglobin a důsledky změny admin 215
Normální hladina cholesterolu admin 187
Normální krevní tlak muž admin 199
Odstranění žil admin 182
Plazmaferéza krev, co to je admin 189
Plicní embolie admin 175
Plicní příznaky onemocnění tepen a nebezpečí admin 144
Portál hypertenze admin 216
Použití bylinné medicíny v léčbě hypertenze admin 225
Pravá vertebrální tepna hypoplazie admin 569
Prevence křečových onemocnění admin 196
Prevence křečových žil doma admin 150
Příčiny a příznaky anémie, anémie je nebezpečný admin 162
Příčiny anémie v kojenecké admin 224
Příčiny křečových žil admin 226
Příčiny křečových žil na nohou admin 245
Příčiny nitroočního tlaku u člověka admin 169
Příčiny sraženin v cévách admin 152
Příčiny žilky na nohách admin 193
Příznaky a léčba trombocytopenie admin 244
Příznaky anémie admin 209
Příznaky křečových žil admin 173
Příznaky křečových žil a léčby admin 161
Příznaky zánětu žil admin 149
Proč brát doplňky železa pro anémii admin 242
Průběh rehabilitaci po utrpení infarkt admin 161
Pulsní proudění v těle admin 208
Rehabilitace po mrtvici práv admin 139
Rozšíření žíly domácí léčbu admin 190
Roztržení cévy v oku dělat admin 205
Snížené hemoglobin, příčiny a charakteristiky léčby admin 359
Snížené monocyty admin 1243
Snížení červených krvinek v krvi - působí erytropeniyi admin 210
Snížení cholesterolu lidových způsoby admin 157
Stenóza carotis interna admin 173
Stenóza krční tepny admin 173
Stenting plavidel admin 150
Stroke v dospělého admin 162
Tlustý krev - příznaky admin 589
Toto onemocnění je ateroskleróza u starších pacientů admin 133
Toto onemocnění je hypertenze u lidí admin 159
Toto onemocnění je hypotyreóza u lidí admin 238
Trombocytopenie - Příznaky admin 204
Trombu v noze - Příznaky admin 192
Typy Důvody a příznaky anémie admin 275
Tyto projevy vegetativní-cévní dystonie a jeho klasifikaci admin 200
Ultrazvuk dolních končetin admin 217
Ultrazvuk krčních cév admin 198
UZDG cévy hlavy a krku admin 210
Varixy a sport admin 249
Vegetativní-cévní dystonie IRR admin 300
Vertebrální tepna hypoplazie admin 341
Vliv kávy na lidské tělo admin 233
Vliv zeleného čaje na tlak stoupá, nebo snižuje tlak zelený čaj admin 1432
Vrozené vady mozkových cév admin 219
Výzkum na lidských onemocnění hematologické admin 217
Zdálo se sraženina admin 240
Zdravotní nohy bez křečových admin 206
Žilní trombóza dolních končetin admin 147
Známky a vývoj mrtvice v těle admin 196
Známky a způsoby, jak bojovat anémie admin 227
Známky aterosklerózy v seniora admin 194
Zvýšené eozinofilů v krvi admin 554
Zvýšený tlak dělat to, co dělat při vysokém tlaku admin 203
Zvýšený tlak v mladých admin 328